Değerli Müşterimiz

Türkiye'de Shaya tarafından temsil edilen markalarla ilgili bilgi, yenilik ve kampanya duyurularından haberdar olmak için ilgilendiğiniz markaları seçerek aşağıdaki bilgilerinizi güncellemenizi ve onay vermenizi rica ederiz.

Tercih edilen iletişim kanalı:

Vermiş olduğum kişisel bilgilerimi Shaya Mağazacılık A.Ş.'ye (Shaya) açık rızam ile verdiğimi, bu bilgilerimin Shaya tarafından yukarıda işaretlediğim markaları ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı iznini verdiğim kanallar yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Shaya'ya sağlamış olduğum kişisel verilerimin Shaya kampanyalarında veya Shaya faaliyetlerinde kullanılması gibi amaçlarla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, Shaya iştirakleriyle ve/veya faaliyetlerin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılması, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, ilgili mevzuatta izin verilen başkaca gerekçelerle ve/veya verinin işlenme amacının gerektirdiği süreyle saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık onay vermekteyim.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kullanıcı aleyhine ortaya çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarara uğramışsa bu zararı talep etme haklarım olduğu bildirilmiştir.

Euro.Message madebycat